SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 TestQUYENSU QS 140 0 Chính phái 600150 Chưa vào
2 DepGai Diệu yến 96 0 Chính phái 660970 KhongSoVkClan
3 asdasdasd Đao khách 95 0 Tà phái 295240 KhongSoVkClan
4 Yakult Đao khách 95 0 Tà phái 157855 SoiCa
5 Satthumaulanh Thích khách 95 0 Tà phái 257465 KhongSoVkClan
6 Near Đao khách 95 0 Chính phái 150350 TOP
7 Happy Đao khách 95 0 Chính phái 150910 TOP
8 Suft Đao khách 95 0 Chính phái 150075 TOP
9 Sofm Đao khách 95 0 Tà phái 135550 TOP
10 MonkeyDLuffy Kiếm khách 95 0 Tà phái 510285 OnePieceClan
11 HoaDuKhuyet Diệu yến 95 0 Tà phái 307545 KhongSoVkClan
12 KiemVuong DHL 95 0 Tà phái 342205 KhongSoVkClan
13 DuongLy Đao khách 95 0 Tà phái 213450 KhongSoVkClan
14 CayACong Thích khách 95 0 Tà phái 185650 KhongSoVkClan
15 SamSam HBQ 95 0 Tà phái 352810 KhongSoVkClan
16 Fann Đao khách 94 0 Chính phái 150830 TOP
17 MrTien Kiếm khách 94 0 Tà phái 324360 KhongSoVkClan
18 PeNgoc Đại phu 94 0 Chính phái 657770 Chưa vào
19 NsNgoBuu Đao khách 94 0 Tà phái 245850 OnePieceClan
20 PeSam Diệu yến 94 0 Tà phái 196510 KhongSoVkClan
21 ooOGBOoo Diệu yến 94 0 Chính phái 192600 KhongSoVkClan
22 HanKhiet Đại phu 94 0 Chính phái 156490 KhongSoVkClan
23 SamSam2 Đao khách 94 0 Tà phái 151475 KhongSoVkClan
24 RaidNight Cầm Sư 94 0 Chính phái 201865 KhongSoVkClan
25 NsMongTuyen Đao khách 94 0 Tà phái 245780 Chưa vào
26 emladaiphu Đại phu 94 0 Tà phái 224390 OnePieceClan
27 SoaiKa HBQ 94 0 Tà phái 240335 TeamSubTLC
28 Caygold Đao khách 94 0 Tà phái 201575 Chưa vào
29 Sabo QS 94 0 Tà phái 143980 OnePieceClan
30 ooOBGOoo Đao khách 94 0 Tà phái 253600 KhongSoVkClan
31 RauThom Đao khách 94 0 Tà phái 109350 TOP
32 satthumaunong2 Cung thủ 94 0 Tà phái 167810 KhongSoVkClan
33 MayHaBuoi Diệu yến 94 0 Chính phái 179640 TraKhua
34 QuaDepTrai Đao khách 93 0 Chính phái 98580 TuNghiaDuong
35 ThaiCucKiem Kiếm khách 93 0 Chính phái 238885 TuNghiaDuong
36 KenLyQQHH Cung thủ 93 0 Chính phái 197330 KhongSoVkClan
37 TraiDep Đao khách 93 0 Chính phái 152695 KhongSoVkClan
38 Rika Thích khách 93 0 Tà phái 179135 TuNghiaDuong
39 Jindo Đao khách 92 0 Tà phái 157475 TuNghiaDuong
40 TaiChienGH Đao khách 92 0 Chính phái 158635 TraKhua
41 HQDaoThan Đao khách 92 0 Chính phái 167850 TuNghiaDuong
42 BoDjtSoAi Đao khách 92 0 Tà phái 113955 TOP
43 1DaoChiMang Đao khách 92 0 Tà phái 210190 TamQuyetSV
44 TraiTruongLai Thương khác 92 0 Tà phái 165055 TamQuyetSV
45 Anna Thích khách 92 0 Tà phái 484955 OnePieceClan
46 BinBin Đao khách 92 0 Tà phái 174065 OnePieceClan
47 SuperWoman Đao khách 92 0 Chính phái 106910 TeamSuper
48 LongNhi Đại phu 92 0 Chính phái 166355 Chưa vào
49 CoreTemp004 Đao khách 92 0 Chính phái 182050 CofeeLake
50 CoreTemp002 Đao khách 92 0 Chính phái 182090 TeamSubTLC

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,