SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 Black Cung thủ 133 0 Tà phái 2062780 TeamSubTLC
2 Ashe Cung thủ 132 0 Chính phái 1328670 KhongSoVk
3 Hani Diệu yến 131 0 Tà phái 388400 ChitChit
4 RobinHood Cung thủ 131 0 Tà phái 1300998 ChitChit
5 HuyVoDich Kiếm khách 131 0 Chính phái 751820 KhongSoVk
6 DuongLy HBQ 131 0 Chính phái 469930 KhongSoVk
7 trau QS 131 0 Chính phái 687261 KhongSoVk
8 LucChiCamMa Cầm Sư 130 0 Chính phái 148260 KhongSoVk
9 Moderator Diệu yến 130 0 Chính phái 237420 Royal
10 TheShyn Thích khách 130 0 Tà phái 596722 Chưa vào
11 zNguyenMinhz Thích khách 130 0 Chính phái 721730 TeamSubTLC
12 KiemMa Thương khác 129 0 Tà phái 293950 ChitChit
13 BeDo Đao khách 129 0 Chính phái 275160 Chưa vào
14 DpVip Đại phu 129 0 Tà phái 219750 BaVuongClub
15 CungSat Cung thủ 129 0 Tà phái 203350 KhongSoVk
16 HeadShot Cung thủ 128 0 Tà phái 288830 KhongSoVk
17 HuyCaiBangggg Đao khách 128 0 Tà phái 283920 EndGame
18 Blue Đao khách 127 0 Tà phái 329213 TeamSubTLC
19 ThienNhan Cung thủ 127 0 Chính phái 170290 TinhHuynhDE
20 SatCung Diệu yến 127 0 Tà phái 217580 KhongSoVk
21 Mira Thích khách 126 0 Tà phái 313810 Chưa vào
22 PeNgoc Đại phu 126 0 Tà phái 104070 Chưa vào
23 thienvy92 Diệu yến 126 0 Tà phái 116660 KhongSoVk
24 Ayumi Cung thủ 125 0 Tà phái 176130 BaVuongClub
25 Pingo Thích khách 125 0 Tà phái 115750 ChitChit
26 Zyasha HBQ 125 0 Tà phái 215140 EndGame
27 VkQuyVuong Đại phu 125 0 Chính phái 150420 KhongSoVk
28 MaCam Cầm Sư 125 0 Tà phái 288650 Chưa vào
29 KhongMinh Thích khách 125 0 Chính phái 302040 BaVuongClub
30 Juvia DHL 125 0 Tà phái 268685 TeamSubTLC
31 ThuongCui Tử hào 125 0 Chính phái 273450 FeederFC
32 DaoTan Cung thủ 125 0 Chính phái 265450 FeederFC
33 DaiPhu Đại phu 125 0 Tà phái 274430 Chưa vào
34 Alice Cung thủ 124 0 Chính phái 247300 EndGame
35 Gray HBQ 124 0 Tà phái 270560 HoaLongBang
36 BanDuyen Cung thủ 124 0 Tà phái 400 Chưa vào
37 PhoiHangDoiAnh Cung thủ 124 0 Chính phái 148650 BaVuongClub
38 SatTinh Tử hào 124 0 Tà phái 146020 HoaLongBang
39 TruongVoKy Tử hào 124 0 Tà phái 255400 BaVuongClub
40 Jacky Diệu yến 124 0 Tà phái 336960 EndGame
41 TaoLaVip Diệu yến 124 0 Tà phái 209300 Royal
42 TaoSo88 Cung thủ 123 0 Tà phái 197150 DaCap
43 Keo2 Cầm Sư 123 0 Tà phái 123250 KhongSoVk
44 NgayKhongEm Cầm Sư 123 0 Tà phái 141200 HuynhDe
45 Yasha Đao khách 123 0 Tà phái 234060 Chưa vào
46 TaoCave89 HBQ 123 0 Tà phái 200700 Royal
47 xXxRosexXx Kiếm khách 123 0 Chính phái 164700 Chưa vào
48 xTieuLan Cung thủ 123 0 Chính phái 171650 BaVuongClub
49 TaoSo90 Đại phu 123 0 Tà phái 201700 BaVuongClub
50 keo4 Cầm Sư 122 0 Tà phái 102550 BaVuongClub

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu