SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 Black Cung thủ 136 0 Tà phái 2286490 VipTeam
2 KhongMinh Thích khách 136 0 Chính phái 565190 BaVuongClub
3 ThuongCui Tử hào 136 0 Chính phái 632060 FeederFC
4 ILoveYou HBQ 135 0 Chính phái 460000 FeederFC
5 TrucVan Diệu yến 135 0 Chính phái 1261100 SongVeDem
6 OnePunch QS 135 0 Tà phái 359400 FeederFC
7 Tanker QS 135 0 Tà phái 354210 FeederFC
8 TrungVinh Diệu yến 134 0 Chính phái 554750 SongVeDem
9 NinjaHong Thích khách 134 0 Chính phái 305510 FeederFC
10 DocCoCuuKiem Kiếm khách 134 0 Chính phái 385250 FeederFC
11 SoLoMoon Tử hào 134 0 Chính phái 616120 SongVeDem
12 MrKill Cầm Sư 133 0 Tà phái 448530 FeederFC
13 PHONGVAN71 Đao khách 133 0 Chính phái 280610 FeederFC
14 MoonLight Đại phu 133 0 Chính phái 477150 SongVeDem
15 Hunterx Diệu yến 133 0 Chính phái 389220 BaVuongClub
16 Alice Cung thủ 133 0 Chính phái 526750 FeederFC
17 Tikivn Thích khách 133 0 Tà phái 309900 FeederFC
18 SoCoLa Thích khách 133 0 Tà phái 133490 FeederFC
19 DongHiep Thích khách 132 0 Chính phái 328250 FeederFC
20 TruongVoKy Tử hào 132 0 Tà phái 528800 BaVuongClub
21 LucDong Tử hào 132 0 Chính phái 428210 SongVeDem
22 HaJaTe Cầm Sư 132 0 Chính phái 348350 Chưa vào
23 MaiHuy Diệu yến 132 0 Tà phái 232760 SongVeDem
24 Menly Đại phu 132 0 Chính phái 189450 FeederFC
25 HuyVoDich Kiếm khách 132 0 Chính phái 790670 TeamSubTLC
26 Ashe Cung thủ 132 0 Chính phái 1341700 KhongSoVk
27 Blue Đao khách 132 0 Tà phái 480963 TeamSubTLC
28 DuongLy HBQ 131 0 Chính phái 507040 KhongSoVk
29 trau QS 131 0 Chính phái 720611 Chưa vào
30 DPHB Đại phu 131 0 Chính phái 341600 VipTeam
31 TuHaoHB Tử hào 131 0 Tà phái 341720 VipTeam
32 KichHB Thích khách 131 0 Tà phái 243470 VipTeam
33 DaoHB Đao khách 131 0 Chính phái 276350 VipTeam
34 Hani Diệu yến 131 0 Tà phái 394200 ChitChit
35 RobinHood Cung thủ 131 0 Tà phái 1306698 ChitChit
36 LucChiCamMa Cầm Sư 130 0 Chính phái 179160 KhongSoVk
37 PHONGVAN39 HBQ 130 0 Chính phái 205350 HungBa
38 Bosse Tử hào 130 0 Chính phái 187070 VipTeam
39 talan QS 130 0 Tà phái 194450 VipTeam
40 CungHB Cung thủ 130 0 Chính phái 331070 VipTeam
41 Scorpio Tử hào 130 0 Tà phái 161850 VipTeam
42 HuyCaiBangggg Đao khách 130 0 Tà phái 322920 EndGame
43 BXPHONGVAN Đao khách 130 0 Chính phái 180550 HungBa
44 Smoke DHL 130 0 Chính phái 169480 VipTeam
45 KhucSuongggg Thương khác 130 0 Tà phái 149020 VipTeam
46 1dame QS 130 0 Chính phái 153040 VipTeam
47 PhoChuTich Diệu yến 130 0 Tà phái 147070 VipTeam
48 Moderator Diệu yến 130 0 Chính phái 237420 Royal
49 TheShyn Thích khách 130 0 Tà phái 596722 Chưa vào
50 ThixCamDao Đao khách 130 0 Chính phái 140740 VipTeam

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu