SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 MaiLieuChan Diệu yến 130 1 Chính phái 19948200 Royal
2 HoaVanLong Kiếm khách 127 1 Tà phái 19938850 Chưa vào
3 NhanDuyen Cầm Sư 122 1 Chính phái 19952250 Chưa vào
4 DaoCuto Đao khách 122 1 Chính phái 19951650 Chưa vào
5 zZLinhPhongZz Thương khác 81 1 Tà phái 19950050 Chưa vào
6 NoTe08 Kiếm khách 46 1 Tà phái 19950650 Chưa vào
7 NhanDuyenLs Kiếm khách 150 0 Chính phái 19952600 Royal
8 zZLinhPeZz Thương khác 150 0 Tà phái 19951750 Chưa vào
9 HoaPhong Kiếm khách 150 0 Tà phái 19950950 zTuyetTinhz
10 NganHang Đao khách 150 0 Chính phái 20001000 Chưa vào
11 zZPhongLinhZz Cung thủ 150 0 Chính phái 19920200 Chưa vào
12 TESTER3 Đao khách 150 0 Chính phái 19950300 Chưa vào
13 CungThu Cung thủ 150 0 Chính phái 19950250 Chưa vào
14 DaoKhach Đao khách 150 0 Tà phái 19969200 Chưa vào
15 DaiPhu Đại phu 150 0 Chính phái 19950150 Chưa vào
16 vanseo QS 150 0 Tà phái 19994900 Chưa vào
17 NoTe09 Kiếm khách 150 0 Tà phái 19950300 NoTe09
18 zZLinhLinhZz Đại phu 150 0 Chính phái 19950500 Chưa vào
19 BaVuongQuyen QS 150 0 Tà phái 20000200 Chưa vào
20 NgocLuan Tử hào 150 0 Chính phái 19945150 Chưa vào
21 fafafafa Diệu yến 150 0 Tà phái 19950000 Chưa vào
22 test123 Cung thủ 150 0 Chính phái 19919350 SaiGonPK
23 Moderator Thích khách 150 0 Chính phái 20000100 Chưa vào
24 Nhim Thương khác 150 0 Chính phái 19950000 Chưa vào
25 DaoKiemTieu DHL 150 0 Tà phái 20001000 Chưa vào
26 123456 Cung thủ 150 0 Tà phái 19995550 Chưa vào
27 test4 Thích khách 150 0 Tà phái 19950100 testter
28 Tester Đao khách 150 0 Chính phái 19950000 Chưa vào
29 THeHill Tử hào 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào
30 ThuongKhach Thương khác 150 0 Chính phái 19999900 Chưa vào
31 tobi Thích khách 150 0 Chính phái 19995000 Chưa vào
32 tobi1 Cung thủ 150 0 Tà phái 20000000 Chưa vào
33 tobi2 Thích khách 150 0 Tà phái 20000000 Chưa vào
34 toikuda HBQ 150 0 Tà phái 19946850 Chưa vào
35 TuHao1 Tử hào 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào
36 17AnhSao Diệu yến 150 0 Tà phái 20000050 Chưa vào
37 17AnhSaob Tử hào 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào
38 17AnhSaoBAng Diệu yến 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào
39 4516198 Diệu yến 150 0 Tà phái 20000050 Chưa vào
40 AnhDai Diệu yến 150 0 Tà phái 20000000 Chưa vào
41 asdasd Tử hào 150 0 Tà phái 20000000 Chưa vào
42 Azlo Diệu yến 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào
43 dfdfdfd Tử hào 150 0 Chính phái 20000000 Chưa vào
44 dgasgsg DHL 150 0 Tà phái 20000000 Chưa vào
45 BoGia Thích khách 150 0 Tà phái 19968650 Chưa vào
46 note07 Thương khác 150 0 Tà phái 19950000 Chưa vào
47 Milo DHL 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào
48 heyboy QS 150 0 Chưa 20000050 Chưa vào
49 LangTuDao Đao khách 150 0 Chính phái 19950000 Chưa vào
50 LaoDai Thương khác 150 0 Tà phái 20000050 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu