SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 asdasdasd Đao khách 95 0 Tà phái 295240 KhongSoVkClan
2 Yakult Đao khách 95 0 Tà phái 157855 SoiCa
3 Near Đao khách 95 0 Chính phái 150350 TOP
4 Happy Đao khách 95 0 Chính phái 150910 TOP
5 Suft Đao khách 95 0 Chính phái 150075 TOP
6 Sofm Đao khách 95 0 Tà phái 135550 TOP
7 DuongLy Đao khách 95 0 Tà phái 213450 KhongSoVkClan
8 Fann Đao khách 94 0 Chính phái 150830 TOP
9 NsNgoBuu Đao khách 94 0 Tà phái 245850 OnePieceClan
10 SamSam2 Đao khách 94 0 Tà phái 151475 KhongSoVkClan
11 NsMongTuyen Đao khách 94 0 Tà phái 245780 Chưa vào
12 Caygold Đao khách 94 0 Tà phái 201575 Chưa vào
13 ooOBGOoo Đao khách 94 0 Tà phái 253600 KhongSoVkClan
14 RauThom Đao khách 94 0 Tà phái 109350 TOP
15 QuaDepTrai Đao khách 93 0 Chính phái 98580 TuNghiaDuong
16 TraiDep Đao khách 93 0 Chính phái 152695 KhongSoVkClan
17 Jindo Đao khách 92 0 Tà phái 157475 TuNghiaDuong
18 TaiChienGH Đao khách 92 0 Chính phái 158635 TraKhua
19 HQDaoThan Đao khách 92 0 Chính phái 167850 TuNghiaDuong
20 BoDjtSoAi Đao khách 92 0 Tà phái 113955 TOP
21 1DaoChiMang Đao khách 92 0 Tà phái 210190 TamQuyetSV
22 BinBin Đao khách 92 0 Tà phái 174065 OnePieceClan
23 SuperWoman Đao khách 92 0 Chính phái 106910 TeamSuper
24 CoreTemp004 Đao khách 92 0 Chính phái 182050 CofeeLake
25 CoreTemp002 Đao khách 92 0 Chính phái 182090 TeamSubTLC
26 BIBO Đao khách 92 0 Tà phái 148320 TamQuyetSV
27 CoreTemp005 Đao khách 92 0 Chính phái 181490 CofeeLake
28 MiMi Đao khách 92 0 Tà phái 135480 OnePieceClan
29 CoreTemp001 Đao khách 92 0 Chính phái 182600 CofeeLake
30 SamSam3 Đao khách 92 0 Tà phái 133975 KhongSoVkClan
31 81Pleiku Đao khách 91 0 Chính phái 148400 TamQuyetSV
32 MaDaoVoTinh Đao khách 91 0 Chính phái 115650 NguyetCung
33 NamDaoTa Đao khách 91 0 Tà phái 79550 SoiCa
34 MaNuVoTinh Đao khách 91 0 Chính phái 111400 NguyetCung
35 BatmanZ Đao khách 91 0 Tà phái 168925 CofeeLake
36 JiRen Đao khách 91 0 Tà phái 156100 OnePieceClan
37 NamDaoCHinh Đao khách 91 0 Chính phái 79530 Chưa vào
38 NhaThu Đao khách 91 0 Chính phái 144275 BMT
39 JiRing Đao khách 91 0 Tà phái 144000 OnePieceClan
40 JiJing Đao khách 91 0 Tà phái 119125 OnePieceClan
41 noob2 Đao khách 90 0 Chính phái 76975 Farmer
42 noob3 Đao khách 90 0 Chính phái 76150 Farmer
43 noob4 Đao khách 90 0 Chính phái 73425 Farmer
44 WayTaySSS Đao khách 90 0 Tà phái 96925 KhongSoVkClan
45 noob5 Đao khách 90 0 Chính phái 71950 Farmer
46 MasterKill Đao khách 90 0 Chính phái 93200 Chưa vào
47 MiuLe Đao khách 90 0 Chính phái 90950 TOP
48 TjanS2S2 Đao khách 90 0 Chính phái 94000 CofeeLake
49 CoCoRiCo Đao khách 90 0 Chính phái 118325 TamQuyetSV
50 Blade Đao khách 89 0 Tà phái 65550 La靜L籼nBanq

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,