SERVER
Player Online
209
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 DeMi1 QS 115 0 Tà phái 67300 LuongSon
2 QuyenVuong QS 110 0 Chính phái 43050 Chưa vào
3 Chou QS 104 0 Chính phái 54550 Chưa vào
4 ChiHai QS 103 0 Chính phái 37400 Chưa vào
5 Misomeow QS 102 0 Chính phái 34200 Chưa vào
6 TieuMai QS 101 0 Chính phái 34750 BaVuongClub
7 BoxingGirl QS 96 0 Tà phái 14100 ChitChit
8 kemchocolate QS 93 0 Tà phái 12800 Chưa vào
9 AkashiyaMoka QS 84 0 Tà phái 13650 Chưa vào
10 S2QuynhNhu QS 84 0 Chính phái 8850 Chưa vào
11 Nothing QS 80 0 Tà phái 11050 Alone
12 Luffy QS 79 0 Tà phái 8500 Chưa vào
13 Oppa QS 72 0 Tà phái 3650 Chưa vào
14 Alexbeo QS 61 0 Tà phái 5150 Chưa vào
15 MaLongB QS 52 0 Tà phái 1300 Chưa vào
16 beayu QS 46 0 Chính phái 1150 Chưa vào
17 LaThiTrungMinh QS 46 0 Chính phái 1250 Chưa vào
18 BeXih QS 43 0 Chưa 1150 Chưa vào
19 Cocacola QS 30 0 Chưa 100 Chưa vào
20 lllllllll QS 1 0 Chưa 100 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu