SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 TestQUYENSU QS 140 0 Chính phái 600150 Chưa vào
2 Sabo QS 94 0 Tà phái 143980 OnePieceClan
3 SuperMan QS 92 0 Tà phái 112400 OnePieceClan
4 Toothless95 QS 90 0 Chính phái 204550 TamQuyetSV
5 Kazumi QS 89 0 Chính phái 120725 CofeeLake
6 CoGaiThangBa QS 89 0 Chính phái 75110 CofeeLake
7 MinhNgoc QS 88 0 Chính phái 124590 TeamSubTLC
8 pirates QS 85 0 Tà phái 87710 KhongSoVkClan
9 xxxHoaVinh QS 85 0 Chính phái 61700 TeamSubTLC
10 Razz QS 83 0 Tà phái 39625 CaiGiCungDc
11 Hinasuki QS 81 0 Tà phái 20400 Chưa vào
12 BabyShark QS 80 0 Tà phái 30380 Chưa vào
13 Youtube QS 80 0 Chính phái 24480 Chưa vào
14 Hanna QS 80 0 Tà phái 11025 lalalaClan
15 GirlOfSteel QS 80 0 Chính phái 26545 ManOfSteel
16 XphongX QS 79 0 Tà phái 23075 Chưa vào
17 XZqpZX QS 78 0 Chính phái 21600 Chưa vào
18 MaiSuPhong QS 77 0 Chính phái 18350 Chưa vào
19 Shin QS 77 0 Chính phái 23455 OnePieceClan
20 1HitChetLuon QS 77 0 Chính phái 40125 LaoLolBangClan
21 Gemma66z4 QS 76 0 Chính phái 33950 Chưa vào
22 QUyenVuong000 QS 76 0 Chính phái 14725 Chưa vào
23 xT0CD0x QS 76 0 Tà phái 27525 Chưa vào
24 xTOCDOx QS 76 0 Tà phái 25500 Chưa vào
25 vanthien QS 76 0 Chính phái 32865 TeamSubTLC
26 OnePunchMan QS 75 0 Chính phái 21175 Chưa vào
27 QSabc1 QS 75 0 Chính phái 19625 Boxing
28 HoaRoiCuaPhat QS 74 0 Tà phái 42180 Chưa vào
29 pena1 QS 74 0 Tà phái 22710 Chưa vào
30 Toothless QS 74 0 Chính phái 14475 VikingClan
31 Hiccup QS 73 0 Chính phái 14450 VikingClan
32 NuQuyenAnh QS 72 0 Chính phái 18975 Chưa vào
33 PtgasDAce QS 72 0 Tà phái 19380 Chưa vào
34 ooobmtooo QS 72 0 Tà phái 15700 SoiCa
35 vu11 QS 72 0 Tà phái 16600 Chưa vào
36 ChuDamBop QS 72 0 Tà phái 64025 Chưa vào
37 PhongQuyen QS 72 0 Tà phái 39450 Chưa vào
38 MaitoGai QS 71 0 Tà phái 17055 Chưa vào
39 Kutunz QS 70 0 Tà phái 3885 Chưa vào
40 Fuck QS 70 0 Tà phái 14975 TTChanPhai
41 Asuna QS 69 0 Chính phái 8575 KhongSoVkClan
42 Karateno QS 69 0 Chính phái 26450 TOP
43 TraiChuoi QS 67 0 Chính phái 1000 Chưa vào
44 SuVuong QS 67 0 Chính phái 8775 Chưa vào
45 2CaiZdu QS 66 0 Chính phái 9050 TTChanPhai
46 Trukn00 QS 66 0 Tà phái 8700 Chưa vào
47 AnhBi QS 66 0 Tà phái 10200 Chưa vào
48 RellGeiz QS 65 0 Tà phái 7975 Chưa vào
49 Vinsama QS 65 0 Tà phái 7700 Chưa vào
50 ThonLin QS 65 0 Tà phái 7300 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,