SERVER
Player Online
1
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 MaiLieuChan Diệu yến 130 1 Chính phái 19948200 Royal
2 fafafafa Diệu yến 150 0 Tà phái 19950000 Chưa vào
3 jerry Diệu yến 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào
4 17AnhSao Diệu yến 150 0 Tà phái 20000050 Chưa vào
5 17AnhSaoBAng Diệu yến 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào
6 4516198 Diệu yến 150 0 Tà phái 20000050 Chưa vào
7 AnhDai Diệu yến 150 0 Tà phái 20000000 Chưa vào
8 Azlo Diệu yến 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu