SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 DepGai Diệu yến 96 0 Chính phái 660970 KhongSoVkClan
2 HoaDuKhuyet Diệu yến 95 0 Tà phái 307545 KhongSoVkClan
3 PeSam Diệu yến 94 0 Tà phái 196510 KhongSoVkClan
4 ooOGBOoo Diệu yến 94 0 Chính phái 192600 KhongSoVkClan
5 MayHaBuoi Diệu yến 94 0 Chính phái 179640 TraKhua
6 Diep Diệu yến 91 0 Tà phái 90610 OnePieceClan
7 JiYong Diệu yến 91 0 Tà phái 202690 OnePieceClan
8 ThaoVy Diệu yến 90 0 Tà phái 112255 TraKhua
9 WonderWomanZ Diệu yến 90 0 Chính phái 187080 CofeeLake
10 NsTuyetNgan Diệu yến 88 0 Tà phái 41305 Chưa vào
11 De2Mong Diệu yến 87 0 Tà phái 31925 Chưa vào
12 DapNatSever Diệu yến 87 0 Chính phái 44615 Chưa vào
13 KimAnh Diệu yến 87 0 Chính phái 41400 SoiCa
14 NiCoDiMoto Diệu yến 87 0 Tà phái 154825 ChuiiLaThua
15 LeDiepSuong Diệu yến 86 0 Chính phái 72675 Chưa vào
16 ThanDu Diệu yến 86 0 Chính phái 144395 KhongSoVkClan
17 Miya Diệu yến 85 0 Tà phái 31225 Chưa vào
18 HoaTien Diệu yến 85 0 Chính phái 28540 Chưa vào
19 VanToan Diệu yến 83 0 Tà phái 25675 OnePieceClan
20 Shaun Diệu yến 81 0 Chính phái 53050 OnePieceClan
21 VoVanPhuoc Diệu yến 81 0 Tà phái 15700 LaoLolBangClan
22 DVBT2 Diệu yến 81 0 Tà phái 67700 KhongSoVkClan
23 kem333 Diệu yến 80 0 Chính phái 19450 ChayNgayDi
24 kem222 Diệu yến 80 0 Chính phái 19500 ChayNgayDi
25 BoyKa Diệu yến 80 0 Tà phái 25040 dasdasdasdClan
26 kem111 Diệu yến 80 0 Chính phái 19575 ChayNgayDi
27 kem444 Diệu yến 80 0 Chính phái 19475 ChayNgayDi
28 kem777 Diệu yến 80 0 Chính phái 19450 ChayNgayDi
29 kem666 Diệu yến 80 0 Chính phái 19475 ChayNgayDi
30 DieuYen Diệu yến 80 0 Tà phái 41525 TeamSubTLC
31 Tokuda Diệu yến 80 0 Tà phái 23825 Chưa vào
32 ZxMrTung87xZ Diệu yến 80 0 Tà phái 29209 Chưa vào
33 GaHapXa Diệu yến 79 0 Tà phái 52950 KhongSoVkClan
34 PhuongHoangDo Diệu yến 78 0 Tà phái 37400 LaoLolBangClan
35 ThoSan Diệu yến 78 0 Tà phái 70475 Chưa vào
36 EmLaAi Diệu yến 76 0 Tà phái 20575 OnePieceClan
37 TW079 Diệu yến 75 0 Chính phái 18875 OnePieceClan
38 YaraYu Diệu yến 75 0 Chính phái 21250 LaoLolBangClan
39 ZzThienMenhzZ Diệu yến 74 0 Tà phái 13000 Chưa vào
40 PeHaHa Diệu yến 74 0 Chính phái 7565 LaoLolBangClan
41 PhongVan Diệu yến 74 0 Tà phái 16220 Chưa vào
42 pemy Diệu yến 73 0 Tà phái 21600 TOP
43 SuKa Diệu yến 72 0 Chính phái 18835 Chưa vào
44 Xiao Diệu yến 72 0 Chính phái 995 Chưa vào
45 doccocuukiem Diệu yến 71 0 Tà phái 46500 OnePieceClan
46 GaHapBanh Diệu yến 70 0 Chính phái 17575 Chưa vào
47 MocQueThanh Diệu yến 70 0 Tà phái 18350 Chưa vào
48 NotFoundMyGirl Diệu yến 70 0 Chính phái 15925 Chưa vào
49 RinaIshihara Diệu yến 70 0 Chính phái 15125 Chưa vào
50 BiCaChu Diệu yến 70 0 Tà phái 37950 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,