SERVER
Player Online
204
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 NhimCk Tử hào 120 0 Tà phái 108080 BaVuongClub
2 XaBeeng Tử hào 119 0 Chính phái 106500 BaVuongClub
3 ThuongCui Tử hào 117 0 Chính phái 92450 Chưa vào
4 Ezaki Tử hào 117 0 Chính phái 72850 TanSat
5 NhatMinh Tử hào 116 0 Chính phái 81950 BaVuongClub
6 NoBiTa Tử hào 116 0 Tà phái 93800 Chưa vào
7 Benz Tử hào 116 0 Tà phái 99850 Anime
8 0oTuHaoo0 Tử hào 114 0 Tà phái 65300 Chưa vào
9 TruongVoKy Tử hào 114 0 Tà phái 67850 BaVuongClub
10 Baby Tử hào 114 0 Chính phái 78000 Alone
11 Colenao Tử hào 114 0 Tà phái 53500 Chưa vào
12 Shin Tử hào 112 0 Tà phái 63500 Chưa vào
13 TranGiang Tử hào 112 0 Tà phái 38000 TanSat
14 NhatThuong Tử hào 112 0 Tà phái 71850 Chưa vào
15 SatTinh Tử hào 112 0 Tà phái 45900 HoaLongBang
16 AssassinBlack Tử hào 109 0 Tà phái 65750 Chưa vào
17 BayGa Tử hào 109 0 Chính phái 44850 Royal
18 SeoSungHo Tử hào 109 0 Tà phái 83550 EndGame
19 DeMi3 Tử hào 108 0 Tà phái 36050 TanSat
20 ChotChot Tử hào 106 0 Tà phái 60000 Chưa vào
21 QuangMinh Tử hào 105 0 Tà phái 57950 Chưa vào
22 TuHao Tử hào 104 0 Tà phái 20550 LuongSon
23 SubTeam02 Tử hào 104 0 Chính phái 25250 TeamSubTLC
24 nhok123 Tử hào 104 0 Tà phái 20450 TanSat
25 ZChannel Tử hào 102 0 Chính phái 32450 Chưa vào
26 BuiDoi Tử hào 102 0 Chính phái 17100 TanSat
27 MomVoVet Tử hào 101 0 Tà phái 31550 LuongSon
28 Kratos Tử hào 99 0 Chính phái 15550 TanSat
29 Takitori Tử hào 98 0 Chính phái 12700 BaVuongClub
30 ThuongTaBatBai Tử hào 98 0 Chính phái 27050 Chưa vào
31 BVThuong Tử hào 97 0 Chính phái 41650 Chưa vào
32 Kuti Tử hào 97 0 Tà phái 25450 Chưa vào
33 ZztianazZ Tử hào 97 0 Chính phái 13350 Chưa vào
34 ThuongHao Tử hào 96 0 Tà phái 14350 Chưa vào
35 SangBangTatCa Tử hào 95 0 Tà phái 13350 La靜L籼nBang
36 EndMill Tử hào 95 0 Tà phái 19650 Chưa vào
37 vitcon Tử hào 94 0 Tà phái 31300 LuongSon
38 Cusiro Tử hào 94 0 Chính phái 21800 Chưa vào
39 TieuLaBo Tử hào 93 0 Tà phái 12200 Chưa vào
40 XienPhatMot Tử hào 93 0 Tà phái 15150 Chưa vào
41 Blah Tử hào 93 0 Chính phái 14750 Chưa vào
42 TruongPhi Tử hào 93 0 Chính phái 11600 Chưa vào
43 KpjN Tử hào 93 0 Tà phái 21900 Chưa vào
44 Kilier Tử hào 91 0 Chính phái 15800 Chưa vào
45 SuperOne Tử hào 90 0 Tà phái 18700 BaVuongClub
46 Susan Tử hào 90 0 Tà phái 24850 Chưa vào
47 TheKen Tử hào 89 0 Chính phái 16750 Chưa vào
48 TeTeCaosu Tử hào 88 0 Chính phái 10350 Chưa vào
49 TienHuynh Tử hào 88 0 Tà phái 10300 Chưa vào
50 TheK Tử hào 87 0 Chính phái 11800 LuongSon

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu