SERVER
Player Online
210
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 BachVoThuong Kiếm khách 122 0 Tà phái 106930 BaVuongClub
2 HuyVoDich Kiếm khách 121 0 Chính phái 148120 EndGame
3 KiemMa Kiếm khách 116 0 Tà phái 48250 ChitChit
4 ViCa Kiếm khách 112 0 Tà phái 43400 LuongSon
5 KiemTaBatBai Kiếm khách 111 0 Chính phái 86400 KhongSoVk
6 KwonRiSae Kiếm khách 110 0 Tà phái 50000 BaVuongClub
7 Magina Kiếm khách 110 0 Chính phái 79810 Chưa vào
8 Hate Kiếm khách 108 0 Chính phái 26250 TanSat
9 KiemTIen Kiếm khách 107 0 Tà phái 43400 Chưa vào
10 KiemSi Kiếm khách 106 0 Tà phái 64350 Chưa vào
11 Fiora Kiếm khách 104 0 Tà phái 26350 Chưa vào
12 MomChe6688 Kiếm khách 103 0 Tà phái 32550 LuongSon
13 xCusiro Kiếm khách 102 0 Chính phái 34900 TeamSubTLC
14 iTheShyn Kiếm khách 102 0 Chính phái 25850 Chưa vào
15 BaoBoi Kiếm khách 97 0 Tà phái 32600 Chưa vào
16 Jack Kiếm khách 95 0 Tà phái 13050 La靜L籼nBang
17 DuongChien Kiếm khách 92 0 Tà phái 12050 Chưa vào
18 TheMen Kiếm khách 90 0 Chính phái 18700 LuongSon
19 NaNa Kiếm khách 88 0 Tà phái 15100 Chưa vào
20 TieuBach Kiếm khách 84 0 Tà phái 9350 Chưa vào
21 TuLi Kiếm khách 81 0 Chính phái 12550 WRO
22 Hestia Kiếm khách 80 0 Chính phái 7950 Chưa vào
23 MiaKhalifa Kiếm khách 76 0 Chính phái 4000 Chưa vào
24 KeDaiCa Kiếm khách 73 0 Chính phái 4550 Chưa vào
25 lucy Kiếm khách 73 0 Tà phái 4000 LuongSon
26 TocDen Kiếm khách 73 0 Tà phái 3690 Chưa vào
27 BMWs1000RR Kiếm khách 72 0 Tà phái 4450 Chưa vào
28 ThayHieuTruong Kiếm khách 72 0 Chính phái 3600 Chưa vào
29 VoPhuongKiem Kiếm khách 67 0 Chính phái 3350 Chưa vào
30 KimTaeYoung Kiếm khách 66 0 Chính phái 5950 Chưa vào
31 TinhTu Kiếm khách 63 0 Tà phái 3550 Chưa vào
32 HoaPhong Kiếm khách 60 0 Tà phái 3500 Chưa vào
33 TienPham Kiếm khách 60 0 Chính phái 3400 Chưa vào
34 BadGirl Kiếm khách 57 0 Chính phái 1350 Chưa vào
35 phudu Kiếm khách 55 0 Tà phái 1700 Chưa vào
36 MinhKhoiz Kiếm khách 55 0 Tà phái 1300 Chưa vào
37 Titthoi Kiếm khách 47 0 Tà phái 1250 Chưa vào
38 KiemHoang Kiếm khách 45 0 Tà phái 1200 Chưa vào
39 SyunKyun Kiếm khách 40 0 Tà phái 1200 Chưa vào
40 Nani Kiếm khách 37 0 Chưa 1100 Chưa vào
41 VoDanhVt Kiếm khách 32 0 Chưa 100 Chưa vào
42 TieuYen Kiếm khách 30 0 Chưa 100 Chưa vào
43 GioMua Kiếm khách 25 0 Chưa 100 Chưa vào
44 0oVoKiemDeo0 Kiếm khách 25 0 Chưa 100 Chưa vào
45 ColdHearT Kiếm khách 25 0 Chưa 100 Chưa vào
46 QuyKiemSau Kiếm khách 20 0 Chưa 100 Chưa vào
47 Valoren Kiếm khách 19 0 Chưa 100 Chưa vào
48 MeoMeo Kiếm khách 16 0 Chưa 100 Chưa vào
49 ItemKepper001 Kiếm khách 10 0 Chưa 100 Chưa vào
50 ItemKepper002 Kiếm khách 10 0 Chưa 100 Chưa vào