SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 DaiPhu Đại phu 150 0 Chính phái 19950150 Chưa vào
2 zZLinhLinhZz Đại phu 150 0 Chính phái 19950500 Chưa vào