SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 PeNgoc Đại phu 94 0 Chính phái 657770 Chưa vào
2 HanKhiet Đại phu 94 0 Chính phái 156490 KhongSoVkClan
3 emladaiphu Đại phu 94 0 Tà phái 224390 OnePieceClan
4 LongNhi Đại phu 92 0 Chính phái 166355 Chưa vào
5 GaiNghanhY Đại phu 91 0 Tà phái 147675 TamQuyetSV
6 CoDoc Đại phu 91 0 Chính phái 107415 TuNghiaDuong
7 81GL Đại phu 91 0 Chính phái 138510 TamQuyetSV
8 SuperBuff Đại phu 91 0 Chính phái 114600 OnePieceClan
9 TruongManNgoc Đại phu 91 0 Chính phái 115375 NguyetCung
10 CoreTemp008 Đại phu 91 0 Chính phái 173695 CofeeLake
11 CoreTemp009 Đại phu 90 0 Chính phái 173085 CofeeLake
12 HQBaVuongDP Đại phu 90 0 Chính phái 176100 OnePieceClan
13 JiYoong Đại phu 90 0 Tà phái 139440 OnePieceClan
14 Ginny Đại phu 90 0 Chính phái 70705 Farmer
15 Hiccup95 Đại phu 90 0 Chính phái 66525 TamQuyetSV
16 LiLiAna Đại phu 89 0 Tà phái 108570 KhongSoVkClan
17 xXxChopperxXx Đại phu 88 0 Tà phái 153555 OnePieceClan
18 OoUUUUUoO Đại phu 88 0 Tà phái 59135 ThanhBinhCac
19 KillThemAll Đại phu 87 0 Chính phái 146375 OnePieceClan
20 HongPhatNu Đại phu 87 0 Chính phái 75505 La靜L籼nBanq
21 IIIII Đại phu 86 0 Tà phái 34495 OnePieceClan
22 DoiSoDeoAi Đại phu 86 0 Chính phái 34850 SoiCa
23 NgocDung Đại phu 85 0 Tà phái 110735 KhongSoVkClan
24 ZzMissThuyzZ Đại phu 85 0 Tà phái 95580 OnePieceClan
25 xThienVanDacx Đại phu 85 0 Chính phái 149175 ThachPhongClan
26 DieuThu Đại phu 85 0 Chính phái 50560 BigToeClan
27 BacSiMuaDiem Đại phu 84 0 Tà phái 41050 LinhDanhThue
28 RiengVeBuff Đại phu 84 0 Tà phái 80400 OnePieceClan
29 ThanMaBuff Đại phu 84 0 Chính phái 127160 GietKSV
30 ChauKimYen Đại phu 83 0 Chính phái 80360 TeamSubTLC
31 PhamDiep Đại phu 82 0 Tà phái 60370 OnePieceClan
32 HoaDa Đại phu 82 0 Tà phái 24175 Chưa vào
33 DoiNuaKhong Đại phu 82 0 Tà phái 20255 VoLamChiTon
34 MrsRainy Đại phu 82 0 Tà phái 38125 TheFlash
35 YangNara Đại phu 82 0 Chính phái 54200 Chưa vào
36 BxNoMercyZz Đại phu 81 0 Tà phái 80700 KhongSoVkClan
37 Baek Đại phu 81 0 Chính phái 66500 Goddess
38 Angel Đại phu 81 0 Chính phái 84700 TeamSubTLC
39 0olMlo0 Đại phu 81 0 Tà phái 24550 SoiCa
40 Since1 Đại phu 81 0 Chính phái 25775 OnePieceClan
41 PeBuff Đại phu 80 0 Chính phái 25650 Chưa vào
42 Dpbuff12 Đại phu 80 0 Tà phái 61000 Chưa vào
43 CP9Buf Đại phu 79 0 Tà phái 47755 OnePieceClan
44 GaHapHanh Đại phu 79 0 Tà phái 48100 GaHapClan
45 Brahma Đại phu 78 0 Chính phái 16250 Farmer
46 HotGirlYTa Đại phu 78 0 Tà phái 73625 Chưa vào
47 AnhBanThuoc Đại phu 78 0 Tà phái 71675 Chưa vào
48 BenhVienYhoc Đại phu 78 0 Chính phái 96290 LaoLolBangClan
49 LongNhi99 Đại phu 78 0 Tà phái 21500 OnePieceClan
50 MaiDaiTienSinh Đại phu 78 0 Chính phái 32140 Chưa vào