SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 PeNgoc Đại phu 94 0 Chính phái 657770 Chưa vào
2 HanKhiet Đại phu 94 0 Chính phái 156490 KhongSoVkClan
3 emladaiphu Đại phu 94 0 Tà phái 224390 OnePieceClan
4 LongNhi Đại phu 92 0 Chính phái 166355 Chưa vào
5 GaiNghanhY Đại phu 91 0 Tà phái 147675 TamQuyetSV
6 CoDoc Đại phu 91 0 Chính phái 107415 TuNghiaDuong
7 81GL Đại phu 91 0 Chính phái 138510 TamQuyetSV
8 SuperBuff Đại phu 91 0 Chính phái 114600 OnePieceClan
9 TruongManNgoc Đại phu 91 0 Chính phái 115375 NguyetCung
10 CoreTemp008 Đại phu 91 0 Chính phái 173695 CofeeLake
11 CoreTemp009 Đại phu 90 0 Chính phái 173085 CofeeLake
12 HQBaVuongDP Đại phu 90 0 Chính phái 176100 OnePieceClan
13 JiYoong Đại phu 90 0 Tà phái 139440 OnePieceClan
14 Ginny Đại phu 90 0 Chính phái 70705 Farmer
15 Hiccup95 Đại phu 90 0 Chính phái 66525 TamQuyetSV
16 LiLiAna Đại phu 89 0 Tà phái 108570 KhongSoVkClan
17 xXxChopperxXx Đại phu 88 0 Tà phái 153555 OnePieceClan
18 OoUUUUUoO Đại phu 88 0 Tà phái 59135 ThanhBinhCac
19 KillThemAll Đại phu 87 0 Chính phái 146375 OnePieceClan
20 HongPhatNu Đại phu 87 0 Chính phái 75505 La靜L籼nBanq
21 IIIII Đại phu 86 0 Tà phái 34495 OnePieceClan
22 DoiSoDeoAi Đại phu 86 0 Chính phái 34850 SoiCa
23 NgocDung Đại phu 85 0 Tà phái 110735 KhongSoVkClan
24 ZzMissThuyzZ Đại phu 85 0 Tà phái 95580 OnePieceClan
25 xThienVanDacx Đại phu 85 0 Chính phái 149175 ThachPhongClan
26 DieuThu Đại phu 85 0 Chính phái 50560 BigToeClan
27 BacSiMuaDiem Đại phu 84 0 Tà phái 41050 LinhDanhThue
28 RiengVeBuff Đại phu 84 0 Tà phái 80400 OnePieceClan
29 ThanMaBuff Đại phu 84 0 Chính phái 127160 GietKSV
30 ChauKimYen Đại phu 83 0 Chính phái 80360 TeamSubTLC
31 PhamDiep Đại phu 82 0 Tà phái 60370 OnePieceClan
32 HoaDa Đại phu 82 0 Tà phái 24175 Chưa vào
33 DoiNuaKhong Đại phu 82 0 Tà phái 20255 VoLamChiTon
34 MrsRainy Đại phu 82 0 Tà phái 38125 TheFlash
35 YangNara Đại phu 82 0 Chính phái 54200 Chưa vào
36 BxNoMercyZz Đại phu 81 0 Tà phái 80700 KhongSoVkClan
37 Baek Đại phu 81 0 Chính phái 66500 Goddess
38 Angel Đại phu 81 0 Chính phái 84700 TeamSubTLC
39 0olMlo0 Đại phu 81 0 Tà phái 24550 SoiCa
40 Since1 Đại phu 81 0 Chính phái 25775 OnePieceClan
41 PeBuff Đại phu 80 0 Chính phái 25650 Chưa vào
42 Dpbuff12 Đại phu 80 0 Tà phái 61000 Chưa vào
43 CP9Buf Đại phu 79 0 Tà phái 47755 OnePieceClan
44 GaHapHanh Đại phu 79 0 Tà phái 48100 GaHapClan
45 Brahma Đại phu 78 0 Chính phái 16250 Farmer
46 HotGirlYTa Đại phu 78 0 Tà phái 73625 Chưa vào
47 AnhBanThuoc Đại phu 78 0 Tà phái 71675 Chưa vào
48 BenhVienYhoc Đại phu 78 0 Chính phái 96290 LaoLolBangClan
49 LongNhi99 Đại phu 78 0 Tà phái 21500 OnePieceClan
50 MaiDaiTienSinh Đại phu 78 0 Chính phái 32140 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,