SERVER
Player Online
208
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 TheShyn Thích khách 123 0 Tà phái 137950 BaVuongClub
2 zNguyenMinhz Thích khách 122 0 Chính phái 367640 TeamSubTLC
3 Hera Thích khách 120 0 Tà phái 103200 EndGame
4 Mira Thích khách 119 0 Tà phái 111550 Chưa vào
5 KhongMinh Thích khách 114 0 Chính phái 71150 BaVuongClub
6 0oNinRaRuao0 Thích khách 112 0 Tà phái 48300 Chưa vào
7 NhimCongTu Thích khách 112 0 Chính phái 51950 BaVuongClub
8 HalleyCoi Thích khách 112 0 Tà phái 77550 KhongSoVk
9 CungBanBuom Thích khách 111 0 Tà phái 45550 Chưa vào
10 BeNhim Thích khách 110 0 Chính phái 40700 Chưa vào
11 NinJaVietNam Thích khách 109 0 Tà phái 69450 Assassin
12 DaiCa Thích khách 108 0 Chính phái 59550 EndGame
13 Long Thích khách 107 0 Tà phái 29750 Royal
14 DeMi4 Thích khách 107 0 Tà phái 35650 TanSat
15 Karushima Thích khách 106 0 Tà phái 23600 TeamSubTLC
16 TieuMi Thích khách 104 0 Tà phái 16950 Chưa vào
17 ThuDai Thích khách 102 0 Tà phái 22000 TanSat
18 Miaoo Thích khách 101 0 Chính phái 32200 Chưa vào
19 Nj01 Thích khách 100 0 Tà phái 29350 Chưa vào
20 KFCxNjnja Thích khách 99 0 Tà phái 24650 Chưa vào
21 KFCxNjna Thích khách 98 0 Tà phái 23300 Chưa vào
22 Miao Thích khách 97 0 Tà phái 13850 Chưa vào
23 ChotDiEmDi Thích khách 95 0 Chính phái 12300 LuongSon
24 NinjaOne Thích khách 95 0 Tà phái 12050 Chưa vào
25 Ying Thích khách 93 0 Tà phái 14000 Chưa vào
26 MeoCon Thích khách 91 0 Chính phái 25950 Chưa vào
27 TheOne Thích khách 90 0 Chính phái 14500 Chưa vào
28 HoaBiNgan Thích khách 90 0 Chính phái 12000 TeamSubTLC
29 MutNin Thích khách 89 0 Tà phái 12100 Chưa vào
30 SuperTwo Thích khách 88 0 Tà phái 15700 Chưa vào
31 zNin Thích khách 85 0 Tà phái 16050 Chưa vào
32 Mancity Thích khách 85 0 Tà phái 8900 Chưa vào
33 OcCho Thích khách 85 0 Tà phái 8650 Chưa vào
34 HaiNguyens2 Thích khách 84 0 Tà phái 9050 Chưa vào
35 DaoTinh Thích khách 83 0 Tà phái 8100 Chưa vào
36 Sida Thích khách 83 0 Tà phái 10150 Chưa vào
37 Fam1 Thích khách 80 0 Tà phái 7850 Chưa vào
38 ChicXongShock Thích khách 76 0 Chính phái 6400 Chưa vào
39 SatLong Thích khách 76 0 Tà phái 3900 Chưa vào
40 Hihihihi Thích khách 76 0 Chính phái 4000 Chưa vào
41 SutToanTruot Thích khách 76 0 Tà phái 4000 Chưa vào
42 ChitChit Thích khách 76 0 Tà phái 8600 Chưa vào
43 aasd Thích khách 73 0 Tà phái 0 Chưa vào
44 KidSatThu Thích khách 71 0 Chính phái 3300 Chưa vào
45 KimKhongChit Thích khách 71 0 Tà phái 4300 Chưa vào
46 Solo Thích khách 69 0 Chính phái 4250 Chưa vào
47 TinhYeuMauNang Thích khách 65 0 Chính phái 4200 Chưa vào
48 CayPet Thích khách 65 0 Chính phái 4200 Chưa vào
49 Jinin Thích khách 65 0 Tà phái 3550 Chưa vào
50 SaComBank Thích khách 61 0 Chính phái 3400 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu