SERVER
Player Online
204
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 LucChiCamMa Cầm Sư 123 0 Chính phái 151250 KhongSoVk
2 NgayKhongEm Cầm Sư 120 0 Tà phái 79750 HuynhDe
3 MaCam Cầm Sư 120 0 Tà phái 126750 Chưa vào
4 Keo2 Cầm Sư 119 0 Tà phái 92350 KhongSoVk
5 keo4 Cầm Sư 117 0 Tà phái 88200 Chưa vào
6 GrayFullbuster Cầm Sư 117 0 Tà phái 89450 Chưa vào
7 XeKo Cầm Sư 116 0 Tà phái 94700 Royal
8 0oCaSyo0 Cầm Sư 113 0 Tà phái 51950 0oWOTo0
9 BaoBao Cầm Sư 107 0 Tà phái 38200 LuongSon
10 HaJaTe Cầm Sư 106 0 Chính phái 23300 Chưa vào
11 CamSu Cầm Sư 105 0 Chính phái 55700 Chưa vào
12 Miisaa Cầm Sư 104 0 Chính phái 16300 Chưa vào
13 dada3 Cầm Sư 101 0 Tà phái 30800 Chưa vào
14 dada Cầm Sư 101 0 Tà phái 30350 Chưa vào
15 Hoathien Cầm Sư 101 0 Chính phái 46000 Chưa vào
16 dada2 Cầm Sư 101 0 Tà phái 30400 Chưa vào
17 Miaooo Cầm Sư 100 0 Chính phái 29750 Chưa vào
18 GaiNgheo Cầm Sư 100 0 Tà phái 24800 EndGame
19 Yeuuu Cầm Sư 98 0 Chính phái 14220 Chưa vào
20 TheEnd Cầm Sư 90 0 Chính phái 17900 Chưa vào
21 HaiNguyen Cầm Sư 85 0 Chính phái 8850 Chưa vào
22 VuVuZeLa Cầm Sư 75 0 Tà phái 9450 Chưa vào
23 KTTC Cầm Sư 74 0 Tà phái 3750 Chưa vào
24 dfvds Cầm Sư 72 0 Tà phái 50 Chưa vào
25 HIVv Cầm Sư 71 0 Chính phái 4100 Chưa vào
26 TamViHo Cầm Sư 70 0 Chính phái 6050 Chưa vào
27 BagiaNoel Cầm Sư 70 0 Tà phái 1350 Chưa vào
28 PhuongSo Cầm Sư 69 0 Chính phái 4350 Chưa vào
29 Dustin Cầm Sư 68 0 Tà phái 3800 Chưa vào
30 LeDuy Cầm Sư 60 0 Tà phái 3650 Chưa vào
31 Marvel Cầm Sư 57 0 Tà phái 1300 Chưa vào
32 CuCam Cầm Sư 48 0 Tà phái 1200 Chưa vào
33 ChoiDanBa Cầm Sư 43 0 Tà phái 1150 Chưa vào
34 LucChiCamCa Cầm Sư 41 0 Chính phái 1150 Chưa vào
35 Hahjjj Cầm Sư 22 0 Chưa 100 Chưa vào
36 S18Tien Cầm Sư 21 0 Chưa 100 Chưa vào
37 fsddgf Cầm Sư 15 0 Chưa 100 Chưa vào
38 ewqdsf Cầm Sư 14 0 Chưa 100 Chưa vào
39 wqefds Cầm Sư 14 0 Chưa 100 Chưa vào
40 dfsa Cầm Sư 14 0 Chưa 100 Chưa vào
41 gfsd Cầm Sư 13 0 Chưa 100 Chưa vào
42 hhhhhhhhh Cầm Sư 13 0 Chưa 100 Chưa vào
43 ggggggggg Cầm Sư 13 0 Chưa 100 Chưa vào
44 asdas Cầm Sư 12 0 Chưa 100 Chưa vào
45 S14Tien Cầm Sư 12 0 Chưa 100 Chưa vào
46 gfdsa Cầm Sư 12 0 Chưa 100 Chưa vào
47 S6Tien Cầm Sư 11 0 Chưa 100 Chưa vào
48 S8Tien Cầm Sư 11 0 Chưa 100 Chưa vào
49 S15Tien Cầm Sư 11 0 Chưa 100 Chưa vào
50 S9Tien Cầm Sư 11 0 Chưa 100 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu