SERVER
Player Online
0
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 DaoKiemTieu DHL 150 0 Tà phái 20001000 Chưa vào
2 dgasgsg DHL 150 0 Tà phái 20000000 Chưa vào
3 Milo DHL 150 0 Chưa 20000000 Chưa vào