SERVER
Player Online
209
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 DuongLy HBQ 122 0 Tà phái 153700 KhongSoVk
2 Gray HBQ 119 0 Tà phái 111750 Chưa vào
3 DieuYen91 HBQ 118 0 Tà phái 107200 BaVuongClub
4 TaoCave89 HBQ 118 0 Tà phái 104350 Royal
5 Zyasha HBQ 115 0 Tà phái 72990 EndGame
6 0oHQBo0 HBQ 114 0 Tà phái 52500 Chưa vào
7 SubTeam01 HBQ 109 0 Chính phái 47450 TeamSubTLC
8 Chanel HBQ 105 0 Chính phái 35350 Chưa vào
9 ChimBe HBQ 104 0 Tà phái 41450 Chưa vào
10 Charm HBQ 104 0 Chính phái 28250 EndGame
11 HanBaoQuan HBQ 104 0 Tà phái 54600 Chưa vào
12 Keng HBQ 103 0 Tà phái 23050 Chưa vào
13 NonPK HBQ 97 0 Tà phái 18950 Chưa vào
14 ThoiSu HBQ 96 0 Chính phái 14550 Chưa vào
15 BuCuDaiPhap HBQ 95 0 Tà phái 13300 La靜L籼nBang
16 LuyenYeu HBQ 95 0 Tà phái 14400 Chưa vào
17 HieuDepTrai HBQ 91 0 Tà phái 15750 DaCap
18 MaouZunGuen HBQ 88 0 Tà phái 17050 Chưa vào
19 MsPj HBQ 82 0 Tà phái 9450 Chưa vào
20 BocTem9x HBQ 78 0 Tà phái 6700 DaCap
21 DLgirl HBQ 77 0 Tà phái 6550 Chưa vào
22 Banking HBQ 76 0 Chính phái 4700 Chưa vào
23 zZChienThanZz HBQ 75 0 Chính phái 3700 Chưa vào
24 SieuBienThai HBQ 73 0 Tà phái 3450 Anime
25 HBQQ HBQ 72 0 Tà phái 3750 Chưa vào
26 OnlyPlayGame HBQ 71 0 Chính phái 3950 Chưa vào
27 BlackDragon HBQ 66 0 Chính phái 3350 Chưa vào
28 hungcuoghp HBQ 66 0 Tà phái 4950 Chưa vào
29 LunNi HBQ 66 0 Chính phái 12100 Chưa vào
30 Tsuka HBQ 65 0 Tà phái 3400 Chưa vào
31 VaiLon92 HBQ 63 0 Chính phái 3550 Chưa vào
32 zBaoQuan HBQ 63 0 Chính phái 3750 Chưa vào
33 Tokuda HBQ 61 0 Chính phái 6300 VLXXclan
34 ChoiChoBiet HBQ 61 0 Tà phái 3250 Chưa vào
35 TheShySadec HBQ 60 0 Tà phái 3350 Chưa vào
36 CanThuVoTong HBQ 60 0 Tà phái 3700 Chưa vào
37 RuouNho HBQ 60 0 Chính phái 3200 Chưa vào
38 OpDoThue HBQ 60 0 Chính phái 3500 Chưa vào
39 AsheProVip HBQ 60 0 Tà phái 250 KhongSoVk
40 LaiLenTV HBQ 55 0 Tà phái 6400 Chưa vào
41 Dandy HBQ 54 0 Tà phái 1250 Chưa vào
42 Ahaha HBQ 52 0 Tà phái 1350 Chưa vào
43 KimNamChul HBQ 51 0 Chính phái 1650 Chưa vào
44 TieuLyPhiDao HBQ 49 0 Chính phái 1400 Chưa vào
45 test HBQ 47 0 Tà phái 1150 Chưa vào
46 opdoSieuNhan HBQ 46 0 Tà phái 1900 BaVuongClub
47 ComRang HBQ 42 0 Tà phái 1150 Chưa vào
48 yyyyyyyy HBQ 41 0 Chính phái 4350 Chưa vào
49 dasd123123asd HBQ 41 0 Chưa 3350 Chưa vào
50 xxxxx HBQ 39 0 Tà phái 1150 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK TOP giết MONSTER Thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Game hiệp khách giang hồ, HKGH, Game Hiệp khách lậu