SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Download

Trang chủ > Tải về

-
Download Size Upload Mô tả File
Download 2.0 GB Google Drive Link tải v15 được cập nhật vào ngày 22/5/2018.. Full client
Download 3.3 GB Google Drive 2 Link tải Áp dụng cho phòng net Gcafe cập nhật vào ngày 23/5/2018.. Full client
Download 16,000 KB Bảng Client vá lỗi khi bị antivirus ăn mất file Chỉ áp dụng cho người bị Lỗi khi cài đặt... Setup Client

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Forum Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,