SERVER
Player Online
339
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 asdasdasd Đao khách 92 0 Tà phái 266045 KhongSoVkClan
2 PeNgoc Đại phu 92 0 Chính phái 622480 KhongSoVkClan
3 KiemVuong DHL 92 0 Tà phái 317335 KhongSoVkClan
4 Satthumaulanh Thích khách 92 0 Tà phái 223550 KhongSoVkClan
5 HoaDuKhuyet Diệu yến 91 0 Tà phái 281790 KhongSoVkClan
6 DepGai Diệu yến 91 0 Tà phái 613560 KhongSoVkClan
7 DuongLy Đao khách 91 0 Tà phái 180775 KhongSoVkClan
8 Yakult Đao khách 91 0 Tà phái 123780 TOP
9 MrTien Kiếm khách 91 0 Tà phái 291825 KhongSoVkClan
10 satthumaunong2 Cung thủ 91 0 Tà phái 144410 KhongSoVkClan
11 Near Đao khách 91 0 Chính phái 116550 TOP
12 MayHaBuoi Diệu yến 91 0 Chính phái 159465 TraKhua
13 ooOBGOoo Đao khách 91 0 Tà phái 221350 KhongSoVkClan
14 PeSam Diệu yến 91 0 Tà phái 165155 KhongSoVkClan
15 MonkeyDLuffy Kiếm khách 91 0 Tà phái 474160 OnePieceClan
16 SamSam HBQ 91 0 Tà phái 260595 KhongSoVkClan
17 Happy Đao khách 91 0 Chính phái 117285 TOP
18 ooOGBOoo Diệu yến 91 0 Chính phái 160575 KhongSoVkClan
19 Suft Đao khách 91 0 Chính phái 116325 TOP
20 HanKhiet Đại phu 91 0 Chính phái 160485 KhongSoVkClan
21 Sofm Đao khách 90 0 Tà phái 101775 TOP
22 KenLyQQHH Cung thủ 90 0 Chính phái 183105 KhongSoVkClan
23 SamSam2 Đao khách 90 0 Tà phái 118925 KhongSoVkClan
24 Fann Đao khách 90 0 Chính phái 117480 TOP
25 TraiDep Đao khách 90 0 Chính phái 132670 KhongSoVkClan
26 CayACong Thích khách 90 0 Tà phái 149750 KhongSoVkClan
27 BoDjtSoAi Đao khách 90 0 Tà phái 100655 TOP
28 RauThom Đao khách 90 0 Tà phái 84750 TOP
29 emladaiphu Đại phu 90 0 Tà phái 188335 OnePieceClan
30 TaiChienGH Đao khách 90 0 Chính phái 144260 TraKhua
31 NsNgoBuu Đao khách 90 0 Tà phái 211500 OnePieceClan
32 QuaDepTrai Đao khách 90 0 Chính phái 78580 TuNghiaDuong
33 NsMongTuyen Đao khách 90 0 Tà phái 211180 OnePieceClan
34 SoaiKa HBQ 90 0 Tà phái 204210 TeamSubTLC
35 Caygold Đao khách 90 0 Tà phái 165450 Chưa vào
36 RaidNight Cầm Sư 90 0 Chính phái 172990 KhongSoVkClan
37 Rika Thích khách 90 0 Tà phái 159495 TuNghiaDuong
38 BoyCaTinh Thương khác 90 0 Chính phái 158925 CofeeLake
39 Anh5 Kiếm khách 90 0 Tà phái 212670 Chưa vào
40 BoyLanhLung DHL 90 0 Chính phái 161485 CofeeLake
41 CoreTemp002 Đao khách 90 0 Chính phái 162265 TeamSubTLC
42 CoreTemp004 Đao khách 89 0 Chính phái 162325 CofeeLake
43 SamSam3 Đao khách 89 0 Tà phái 113825 KhongSoVkClan
44 CoreTemp005 Đao khách 89 0 Chính phái 161815 CofeeLake
45 CoreTemp001 Đao khách 89 0 Chính phái 162725 CofeeLake
46 CoreTemp008 Đại phu 89 0 Chính phái 160245 CofeeLake
47 Sabo QS 89 0 Tà phái 108000 OnePieceClan
48 CoreTemp009 Đại phu 89 0 Chính phái 159660 CofeeLake
49 ZzSubTLCzZ Kiếm khách 89 0 Chính phái 211425 TeamSubTLC
50 1DaoChiMang Đao khách 89 0 Tà phái 186830 La靜L籼nBanq

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Hệ thống Drop Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,