SERVER
Player Online
GUILD WAR online

Thông tin

Trang chủ > Thông tin Top 50

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Tái sinh Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 cuivanbap HBQ 120 0 Tà phái 25951020 Chưa vào
2 ChymToHonSUng HBQ 82 0 Tà phái 2000020 Chưa vào
3 HeoBungBu QS 80 0 Tà phái 1950020 Chưa vào
4 343112 HBQ 56 0 Chưa 2000040 Chưa vào
5 TestGame Thích khách 39 0 Chưa 2000040 Chưa vào
6 BuomToNhatThon Diệu yến 38 0 Tà phái 1950000 Chưa vào
7 HBQHBQ HBQ 35 0 Chưa 2000000 Chưa vào
8 Bede Thương khác 15 0 Chưa 2000000 Chưa vào
9 123123 Diệu yến 1 0 Chưa 100 Chưa vào
10 TEST1 Diệu yến 1 0 Chưa 2000000 Chưa vào

FACEBOOK PAGE

Thông tin máy chủ TOP-LV Lịch sử PK Vũ khí CH Thất bại Forum Hệ thống thành viên

Trò chơi mới, Trò chơi mới, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí, Trò chơi miễn phí,